Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland

Príomhbheartais de chuid an Aontais a bhaineann le hÉirinn

Tá an tAontas gníomhach i raon leathan réimsí beartas, idir chearta an duine, iompar agus trádáil. Féach thíos le haghaidh tuilleadh eolais maidir le cuid de na príomhréimsí beartas de chuid an Aontais agus an chaoi a bhfuil siad ábhartha i gcás na hÉireann.

Talmhaíocht agus forbairt tuaithe

Tugann an tAontas Eorpach tacaíocht d’fheirmeoirí na hÉireann, do ghlasú na réigiún tuaithe agus don fhorbairt inbhuanaithe trí thacaíocht airgeadais agus maoiniú don taighde agus don nuálaíocht.

Iascaigh in Éirinn

De bharr gur Ballstát den Aontas Eorpach í Éire, tugtar tacaíocht d’iascairí agus do phobail iascaireachta, don chomhshaol muirí agus do thomhaltóirí táirgí éisc na tíre sin.

Beartas eacnamaíoch an Aontais Eorpaigh agus Éire

Chuidigh ballraíocht an Aontais Eorpaigh le hÉirinn aistriú ó mharbhántacht eacnamaíoch i lár an chéid seo caite go tír a bhfuil geilleagar nua-aimseartha aici atá bunaithe ar an tsaorthrádáil, ar an infheistíocht choigríche agus ar an bhfás.

Taighde agus nuálaíocht an Aontais in Éirinn

Is gnéithe ríthábhachtacha iad an taighde agus an nuálaíocht (T&N) chun todhchaí eacnamaíochta na hÉireann a chinntiú agus tá siad ag croílár bheartais an Choimisiúin Eorpaigh.

Tionchar Brexit ar Éirinn

Maidir le cinneadh na Ríochta Aontaithe imeacht as an Aontas, tá iarmhairtí forleathana aige sin ar shaoránaigh, ar ghnólachtaí, ar lucht riaracháin phoiblí agus ar gheallsealbhóirí, go háirithe in Éirinn.

An tAontas Eorpach agus Mná na hÉireann

Mar thoradh ar bhallraíocht na hÉireann san Aontas, rinneadh roinnt píosaí reachtaíochta a achtú in Éirinn a bhfuil feabhas curtha acu ar shaol mhná na hÉireann.

Beartas cánach an Aontais agus Éire

Díríonn Beartas Cánach an Aontais ar bhacainní cánach ar gach gníomhaíocht eacnamaíoch trasteorann a bhaint, ar deireadh a chur le hiomaíocht dhíobhálach cánach, agus ar an imghabháil cánach a chomhrac