Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland

An Ghaeilge san Aontas Eorpach: i dtreo stádas iomlán

Nuair a tháinig Éire isteach sna Comhphobail Eorpacha (CE) i 1973, rinneadh teanga oifigiúil CE den Ghaeilge, cé gur ‘stádas conarthach’ seachas stádas iomlán teanga oibre a bhí aici. Go praiticiúil, d’fhág sin gur cuireadh na Conarthaí ar fáil i nGaeilge agus go raibh an ceart ag saoránaigh an Aontais comhfhreagras a dhéanamh le hinstitiúidí an Aontais i nGaeilge agus freagra a fháil i nGaeilge. Mar sin féin, ní raibh oibleagáid ar na hinstitiúidí aon ábhar breise a chur ar fáil i nGaeilge (cé go ndéanadh Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn, mar shampla, iarracht é sin a dhéanamh).

Tháinig athrú ar stádas na Gaeilge in 2007 nuair a rinneadh teanga oibre di, bíodh gur stádas teoranta a bhí ann, rud a d’fhág nach ndearnadh ach sciar beag doiciméad a aistriú ar dtús.

A. Aistriúchán go Gaeilge san Aontas: Aistríodh níos mó ná a dhá oiread doiciméad go Gaeilge ó 2016 go lár 2019. Cuimsíonn sé sin an reachtaíocht, na suíomhanna gréasáin, agus ábhar polaitiúil, cumarsáide, comhairliúcháin agus tuarascála.

Graph showing the evolving situation regarding Irish language translation in the EU

B. Earcaíocht: Tháinig méadú, ó 58 go 102, ar líon na mball foirne atá ag cur seirbhísí teanga ar fáil i nGaeilge in institiúidí an Aontais idir deireadh 2015 agus lár 2019. Cé gur dúshlán leanúnach é na spriocanna i dtaca le foireann bhuan a bhaint amach, ghlac an tAontas cur chuige solúbtha trí fhoireann shealadach a earcú agus a oiliúint. Eagraíodh ceithre chomórtas oscailte (EPSO) do bhaill foirne bhuana agus 14 cinn de phróisis roghnúcháin do bhaill foirne shealadacha.

C. Conraitheoirí seachtracha: Chun cur le hacmhainneacht na bhfoirne Gaeilge inmheánacha, d’eagraigh institiúidí an Aontais ceithre ghlao ar thairiscintí chun seirbhísí saoraistriúcháin a sholáthar, glao amháin ar thairiscintí i ndáil le seirbhísí profála agus trí cinn de thrialacha creidiúnúcháin do shaorateangairí.

D. Acmhainní Gaeilge: Tá an tAontas agus Éire ag obair le chéile chun cur leis na hacmhainní Gaeilge atá ar fáil. Tógadh inneall meaisínaistriúcháin néaraigh nua Béarla-Gaeilge in 2018. Leanadh den fhorbairt ar an inneachar Gaeilge sa bhunachar téarmeolaíochta IATE agus in Euramis, an banc cuimhní aistriúcháin idirinstitiúideach. Ina theannta sin, chuaigh an tAontas agus Éire i mbun tionscnamh comhpháirteach chun an leagan Gaeilge de chorpas dlí an Aontais a shaothrú; aistríodh 4,700 leathanach as 11,000 leathanach a aithníodh mar phríomhdhlíthe de chuid an Aontais.

Infographic on Irish language resources in the EU

Gairmeacha le Gaeilge

Tá eolas maidir le gairmeacha le Gaeilge in institiúidí an Aontais Eorpaigh ar fáil anseo