Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

An Plean Téarnaimh don Eoraip in Éirinn

Cad é atá sa Phlean Téarnaimh don Aontas?

Le buiséad fadtéarmach an Aontais, ar cuireadh leis chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le COVID, déantar cinnte de go mbeidh breis agus 50 % den Phlean Téarnaimh ag gabháil don nuachóiriú a dhéanfar trí thaighde agus nuálaíocht, aistrithe aeráide agus digiteacha, agus tríd an ullmhacht, an téarnamh agus an teacht aniar.

Leis an bpacáiste sin a bhfuil dearcadh ann, i gcomhréir leis an gComhaontú Glas don Eoraip, déanfar an t-athrú aeráide a chomhrac. 30 % de bhuiséad an Aontais a chaithfear leis an tosaíocht sin. Tabharfar aird ar leith ann freisin ar chosaint na bithéagsúlachta.

Cuirfear €806.9 billiún breise ar fáil ó NextGenerationEU, agus is tríd an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a chuirfear €723.8 billiún den mhéid sin ar fáil (i bpraghsanna reatha) ina n-iasachtaí agus ina ndeontais chun tacú leis na hathchóirithe struchtúracha agus leis na hinfheistíochtaí a dhéanfaidh tíortha an Aontais. Tá Ionstraim nua um Thacaíocht Theicniúil curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún Eorpach freisin chun saineolas saincheaptha a chur ar fáil do Bhallstáit an Aontais chun athchóirithe a dhearadh agus a chur i bhfeidhm. Is féidir tuilleadh a léamh anseo faoin Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil agus faoi roinnt de na tionscadail athchóirithe a bhfuiltear ag tacú leo.

Maidir leis an Seimeastar Eorpach, an creat lena gcomhordaítear an beartas eacnamaíoch agus lena ndéantar monatóireacht air, cuireadh in oiriúint é freisin toisc dlúthbhaint a bheith aige leis an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta, agus cinnteofar leis go mbeidh athchóirithe struchtúracha ina gcuid dhílis den téarnamh i ngach tír.

Chun rochtain a fháil ar na cistí Téarnaimh agus Athléimneachta, chuir Ballstáit uile an Aontais plean náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta ar fáil, plean nach mór a chur i bhfeidhm faoi 2026 agus ina leithdháiltear 37 % ar a laghad den chaiteachas ar an aeráid agus 20 % ar infheistíochtaí agus athchóirithe digiteacha.

Tuilleadh faoin bPlean Téarnaimh don Eoraip

Next Generation EU

Seimeastar Eorpach 2021 – timthriall eisceachtúil

Comhaontú Glas don Eoraip

Cláir an Aontais um chistiú agus tairiscintí agus nósanna imeachta um iarratas

An Scórchlár Téarnaimh agus Athléimneachta

Buiséad fadtéarmach an Aontais 2021-2027 agus NextGenerationEU: Fíricí agus figiúirí

An Plean Téarnaimh d’Éirinn

Tá sé ríthábhachtach do gheilleagar na hÉireann go ndéanfaidh an Eoraip téarnamh ó iarmhairtí eacnamaíocha, airgeadais agus sóisialta phaindéim COVID-19, go háirithe ó tharla go bhfuil tionchar ag Brexit ar an tír chomh maith.

An Plean Téarnaimh d’Éirinn

Cad é atá sa Phlean Téarnaimh d’Éirinn?

Is amhlaidh atá tacaíocht shonrach in NextGenerationEU, ionstraim téarnaimh shealadach an Aontais Eorpaigh, d’earnálacha is miste d’Éirinn amhail an talmhaíocht, chun soláthairtí bia a dhaingniú agus chun ioncam feirmeoirí a chosaint.

Cad é atá sa Phlean Téarnaimh d’Éirinn?

Plean Téarnaimh na hÉireann a chur i bhfeidhm

Rinne Rialtas na hÉireann comhairliúchán poiblí faoina bPlean Téarnaimh agus Athléimneachta i mí Feabhra 2021. Eolas ar na réimsí ar cheart tús áite a thabhairt dóibh le haghaidh infheistíochtaí agus athchóirithe in Éirinn a iarradh sa chomhairliúchán sin, chomh maith leis na moltaí tírshonracha a mheastar a bheith ar na cinn is ábhartha i dtaca le plean na hÉireann.

Rinneadh an t-aiseolas sin a fhí sa dréachtphlean a chuir Rialtas na hÉireann faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh an 28 Bealtaine 2021.

Plean Téarnaimh na hÉireann a chur i bhfeidhm