Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland

Straitéis agus tosaíochtaí

Tosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh: 2019-2024

Tá 6 thosaíocht leagtha amach ag Coimisiún von der Leyen i dtaca le todhchaí na hEorpa: obair a dhéanamh i dtreo na haeráidneodrachta, ar an gclaochlú digiteach agus ar Aontas atá níos láidre

An Plean Téarnaimh don Eoraip in Éirinn

Leis an bPlean Téarnaimh don Eoraip, dar luach € 1.8 trilliún, tugtar tacaíocht don téarnamh eacnamaíoch in Éirinn agus cuidítear le hEoraip a bheidh níos glaise, níos digití a thógáil, Eoraip ar fearr an teacht aniar inti

Buiséad an Aontais d’Éirinn

Le buiséad an Aontais, déantar acmhainní a chomhthiomsú chun maoiniú a chur ar fáil do thionscadail a théann chun tairbhe do mhuintir na hÉireann tríd an bhfás a spreagadh, poist a chruthú agus an comhshaol a chosaint

Scéalta Ratha ó Éirinn

Rogha scéalta lena leagtar béim ar roinnt de na bealaí éagsúla a dtéann ballraíocht san Aontas chun tairbhe d’Éirinn