Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland

Staidéar, foghlaim agus socrúcháin oibre a dhéanamh

Tá réimse leathan acmhainní forbartha ag an gCoimisiún Eorpach chun cuidiú le daltaí foghlaim faoin Aontas Eorpach. Is féidir le múinteoirí agus daltaí na hÉireann staidéar a dhéanamh nó dul ag múineadh i dtír eile faoi chláir thiomanta atá á maoiniú ag an Aontas.

Erasmus+

Erasmus students at the University of Murcia in Spain

Is é Erasmus+ an clár atá ag an Aontas Eorpach chun tacú leis an oideachas, an oiliúint, an óige agus an spórt san Eoraip.

Cuidíonn Erasmus+ le daoine de gach aois agus ó gach cineál cúlra forbairt a dhéanamh agus eolas agus taithí a chomhroinnt in institiúidí agus in eagraíochtaí i dtíortha éagsúla. Cuireann an clár le scileanna agus le feasacht idirchultúrtha agus cuidíonn sé le rannpháirtíocht na saoránach freisin. 

In 2019 ghlac 11,319 rannpháirtí páirt i 250 tionscadal Éireannach agus bhain siad tairbhe as an tsoghluaisteacht san ardoideachas, sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint, san oideachas scoile, san oideachas aosach agus san oideachas óige, ar tionscadail iad dar deonaíodh €21.09 milliún. 

Le clár Erasmus+ 2021-2027, cuirtear béim láidir ar an gcuimsiú sóisialta, an t-aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, agus rannpháirtíocht na hóige sa saol daonlathach. Is é €26.2 billiún buiséad measta an chláir. Is ionann an méid sin agus nach mór dhá oiread an mhaoiniúcháin i gcomparáid leis an gclár a bhí ann roimhe (2014-2020).

In Éirinn, is é Léargas a dhéanann clár Erasmus+ a bhainistiú.

Clár Erasmus+

Léargas

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Volunteer with the European Solidarity Corps

Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach maoiniú ar fáil chun tacú le daoine óga idir 18 agus 30 bliain d’aois ar mian leo an deis a thapú chun páirt a ghlacadh i dtionscadail a théann chun tairbhe dá bpobail, bíodh siad sa bhaile nó i dtír éigin eile.

Cuirtear maoiniú an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ar fáil i bhfoirm deontas d’eagraíochtaí trí ghlaonna ar thograí. 

Daoine óga ar mian leo páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí sin, is gá dóibh clárú ar thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Cuireann tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ar a gcumas do dhaoine óga agus d’eagraíochtaí a bhfuil deontas acu gníomhaíochtaí a chur i bhfeidhm agus teacht ar a chéile.

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Tairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh

Tréimhsí oiliúna sa Choimisiún Eorpach

Image of 5 trainees with text "Traineeships in the European Commission"

Tá dhá sheisiún oiliúna cúig mhí ag an gCoimisiún Eorpach – bíonn tús leis an gcéad seisiún i mí an Mhárta agus leis an dara seisiún i mí Dheireadh Fómhair. Chun iarratas a dhéanamh ar cheachtar de na seisiúin sin, ní mór duit pleanáil a dhéanamh roimh ré toisc gur ag deireadh mhí Lúnasa atá an spriocdháta le haghaidh an tseisiúin dar tús mhí an Mhárta sa bhliain ina dhiaidh sin, agus ag deireadh mhí Eanáir atá an spriocdháta le haghaidh an tseisiúin dar tús mhí Dheireadh Fómhair. Glactar le hiarratais ó shaoránaigh an Aontais agus ó shaoránaigh de thíortha lasmuigh den Aontas agus gheobhaidh na hoiliúnaithe a roghnófar liúntas míosúil. Ní mór do na hiarratasóirí a bheith ina gcéimithe agus eolas an-mhaith a bheith acu ar dhá cheann de theangacha oifigiúla an Aontais (is leor teanga amháin i gcás saoránaigh de thíortha lasmuigh den Aontais).

Tabhair faoi deara: i gcás an Choimisiúin Eorpaigh, is féidir iarratas a dhéanamh freisin ar thréimhse oiliúna aistriúcháin, mar shampla, nó ar thréimhse oiliúna eolaíochta (an tAirmheán Comhpháirteach Taighde).

Tréimhsí oiliúna sa Choimisiún Eorpach

Cúinne na foghlama

Image with text "Learning corner"

Más dalta bunscoile nó meánscoile tú, tiocfaidh tú ar chluichí, comórtais agus leabhair ghníomhaíochta anseo chun cabhrú leat eolas a chur ar an Aontas ar bhealach spraíúil, sa seomra ranga nó sa bhaile. Is féidir leat tuilleadh a fhoghlaim freisin faoi staidéar nó obair dheonach a dhéanamh i dtír eile.

Más múinteoir tú agus más mian leat cabhrú le do dhaltaí eolas a chur ar an Aontas Eorpach agus ar an mbealach a fheidhmíonn sé, is foinse ábhar teagaisc é seo do gach aoisghrúpa. Chomh maith le hinspioráid a fháil do phleananna ceachta, is féidir leat freisin deiseanna líonraithe a aimsiú le scoileanna agus múinteoirí eile ar fud an Aontais.

Cúinne na foghlama