Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland

Tosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh: 2019-2024

Staid an Aontais 2021: buaicphointí

Gach 5 bliana agus ag tús gach téarma nua den Choimisiún Eorpach, leagann an tUachtarán amach na réimsí tosaíochta ar a ndíreoidh an Coimisiún.

Tar éis thoradh na dtoghchán Eorpach in 2019, agus an tsainordaithe a fuarthas ón gComhairle Eorpach agus ó Pharlaimint na hEorpa, chuir Coimisiún von der Leyen spriocanna uaillmhianacha chun cinn le haghaidh thodhchaí na hEorpa:

  • a bheith aeráidneodrach faoi 2050
  • Deacáid Dhigiteach na hEorpa a dhéanamh de na 2020idí
  • an Eoraip a dhéanamh níos láidre ar fud an domhain le cur chuige níos geopholaitiúla

Tosaíochtaí

Tá sé d’aidhm ag an Eoraip a bheith ar an gcéad mhór-roinn atá neodrach ó thaobh aeráide de, trí gheilleagar nua-aimseartha a fhorbairt atá tíosach ar acmhainní.
Ní mór don Aontas Eorpach timpeallacht infheistíochta níos tarraingtí a chruthú, agus fás a chruthú lena gcruthófar poist ardcháilíochta, go háirithe do dhaoine óga agus do ghnólachtaí beaga.
Ní mór dúinn guth níos láidre a thabhairt do mhuintir na hEorpa agus ár ndaonlathas a chosaint ar chur isteach ón taobh amuigh, an bhréagaisnéis agus teachtaireachtaí fuatha ar líne, cuir i gcás.

Plean Téarnaimh don Eoraip

Sa bhreis ar na 6 phríomhthosaíocht, tá an Coimisiún Eorpach ar thús cadhnaíochta i gclár chun tacú le téarnamh na hEorpa tar éis an scriosta shóisialta eacnamaíoch a tharla i ngeall ar phaindéim COVID-19. 

Féach an chaoi a bhfuil tosaíochtaí an Aontas á gcur chun feidhme in Éirinn
Samplaí de thionscadail agus de thionscnaimh in Éirinn

Naisc ghaolmhara

Tosaíochtaí a shocrú ar fud an Aontais
Treoirlínte polaitiúla (2019-2024)
Coimisiún von der Leyen: dhá bhliain níos déanaí
Clár oibre an Choimisiúin Eorpaigh